REBEL TECHNICAL SOLUTIONS B.V.

LEVERANCIER VAN SMEEROLIE EN ADVISEUR VOOR MACHINEREINIGING
VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, BOUW EN INDUSTRIE.

Privacyverklaring Rebel Technical Solutions
d.d januari 2020

Welkom op de privacyverklaring van Rebel Technical Solutions

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij je informeren over de soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Daarnaast willen we je informeren over je rechten.
Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met onderstaande privacyverklaring.

Rebel Technical Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rebel Technical Solutions

Goirleweg 1c

2382 Poppel

België

Je kunt contact met ons opnemen via info@rebeltech.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verlenen van toegang tot onze website https://rebeltech.nl(IP-adres);

– het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

– het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht;

– het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

– het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;

– het afhandelen van je betaling;

– verzenden van reclame;

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– om goederen en diensten bij je af te leveren;

– het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rebel Technical Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

– Gegevens over je activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type;

– Bankrekeningnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rebeltech.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebel Technical Solutions) tussen zit.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen je gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens met moderne techniek afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden en een punt van aandacht blijft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken.

Ivm werking van de website maken we gebruik van trackingtechnieken. Als Google Analytics en Jetpack en Pixels. Aan het einde van de sessie wordt deze trackingtechnieken gesloten.

Op onze website maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook”, “Instagram” en “LinkedIn”. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc en LinkedIn Inc.

Om je gegevens beter te beschermen wanneer je onze website bezoekt, zijn de snelkoppelingen statische links die geïntegreerd zijn door middel van een zogenaamd “Shariff”-project. Dit voorkomt dat je gegevens naar sociale netwerken worden verzonden wanneer je onze website bezoekt. Een contact tussen jou en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als je actief op de knop klikt.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens of te verwijderen.

Recht op gegevens inzien:
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen welke persoonsgegevens we over je bewaren. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als je inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Recht op portabiliteit:

Wanneer wij je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt.

Bovendien heb je bij de uitoefening van je recht op overdraagbaarheid van je gegevens het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op correctie:

Je hebt het recht te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door ons verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

– je hebt een lopende zaak met ons.

– je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden.

– je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij ons, ongeacht de betalingswijze.

– je wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of je hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt.

– je schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derden.

– indien je een aankoop heeft gedaan, bewaren we je persoonsgegevens in verband

   met je transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaderbreed B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Rebel Technical Solutions. We zullen de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

– als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Rebel Technical Solutions, beperkt Rebel Technical Solutions elke verwerking van dergelijke gegevens, in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.

– indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Rebel Technical Solutions elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

– als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen de verwijdering van je persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van je persoonsgegevens

– als Rebel Technical Solutions de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar de persoonsgegevens voor jou wel nodig zijn om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Je hebt het recht om toestemming in te trekken:

Je hebt, op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, te allen tijde het recht om je toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Jehebt het recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar je woont of werkt of waar je vermoedt dat de verwerking van je persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR).

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je hebt te allen tijde het recht om kosteloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

Je kunt je vragen of je verzoek met betrekking tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar klantenservice@lekkeroptafel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rebel Technical Solutions neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@rebeltech.nl

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Aanpassingen privacyverklaring

Rebel Technical Solutions is gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker van deze website daarvan op de hoogte wordt gesteld. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De verklaring zal altijd voldoen aan de gestelde AVG richtlijnen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons